نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (207 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (84 نظر ثبت شده)

14%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (121 نظر ثبت شده)

20%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (72 نظر ثبت شده)

12%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (67 نظر ثبت شده)

11%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (58 نظر ثبت شده)

10%


609 رای برای این نظر ثبت شده است