نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (204 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (83 نظر ثبت شده)

14%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (121 نظر ثبت شده)

20%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (72 نظر ثبت شده)

12%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (67 نظر ثبت شده)

11%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (57 نظر ثبت شده)

9%


604 رای برای این نظر ثبت شده است