نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (208 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (84 نظر ثبت شده)

14%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (122 نظر ثبت شده)

20%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (74 نظر ثبت شده)

12%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (68 نظر ثبت شده)

11%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (59 نظر ثبت شده)

10%


615 رای برای این نظر ثبت شده است