نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (190 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (108 نظر ثبت شده)

19%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (78 نظر ثبت شده)

14%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (68 نظر ثبت شده)

12%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (54 نظر ثبت شده)

10%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (63 نظر ثبت شده)

11%


561 رای برای این نظر ثبت شده است