نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (196 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (112 نظر ثبت شده)

19%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (81 نظر ثبت شده)

14%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (70 نظر ثبت شده)

12%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (55 نظر ثبت شده)

9%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (65 نظر ثبت شده)

11%


579 رای برای این نظر ثبت شده است