نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (200 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (81 نظر ثبت شده)

14%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (114 نظر ثبت شده)

19%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (71 نظر ثبت شده)

12%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (65 نظر ثبت شده)

11%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (57 نظر ثبت شده)

10%


588 رای برای این نظر ثبت شده است