نتایج نظرسنجی


واقعیت های تاریخی (136 نظر ثبت شده)

34%

عدم وجود شناخت کافی مردمان دو کشور از یکدیگر (87 نظر ثبت شده)

22%

عدم وجود اراده سیاسی از سوی سران (53 نظر ثبت شده)

13%

فقدان امکانات و زیرساخت های لازم (45 نظر ثبت شده)

11%

عدم وجود بسترهای حقوقی و قانونی لازم (40 نظر ثبت شده)

10%

وجود عامل سوم (غربی ها و غرب گراها) (40 نظر ثبت شده)

10%


401 رای برای این نظر ثبت شده است