جستجو در IIKSS

ویژگی های سواحل دریای خزر محیط زیست

چهره ساحل عمدتاً تحت تأثیر عواملی چون ساختار زمین‌شناختی ناحیه، رژیم امواج و جریان‌ها، ‌تراز آب حوضه، وضعیت فیزیكو- شیمیایی آب و رسوبات ساحلی و نوع فرآیندهای زیستی قرار می‌گیرد. عناصر مهم شكل‌دهندة ساحل در دریای خزر در درجة

بیشتر بخوانید