جستجو در IIKSS

خزر و محیط زیست شکنندۀ آن تحولات سیاسی و نظامی

دریای خزر همواره نقش بی‌نهایت مهمی در زندگی جوامع انسانی پیرامونش داشته است. آلودگیهای زیست‌محیطی خزر نه تنها تأثیری منفی بر دریا دارد بلکه مردم کشورهای ساحلی را نیز به شدت دچار آسیب می‌کند. مراکز عمدۀ جمعیتی در حاشیۀ خزر

بیشتر بخوانید