اخبار IIKSS

جنگ بزرگ شمال 1700 - 1721 تاریخ نگاری

جنگ بزرگ شمال 1700 - 1721   کاری از drex.در این ویدیو جنگ میان جبهه روسیه و لهستان-لیتوانی و جبهه سوئد را ببینید... <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed allowfullscreen="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" quality="high" src="http://as5.asset.aparat.com/aparat-video/a_7chde76dhfi3j856010ee13gfh0299830f0873201479-058r__28739.mp4" type="application/x-shockwave-flash"></embed></object></p> ...

بیشتر بخوانید