روزگار بی مراد ترکمنستان - تحلیل شاخص وزن حاکمیتی و نوسانات 10 سال گذشته آن در جمهوری ترکمنستان

روزگار بی مراد ترکمنستان - تحلیل شاخص وزن حاکمیتی و نوسانات 10 سال گذشته آن در جمهوری ترکمنستان